ANBI

De Protestantse gemeente te Nieuwerkerk en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens
Naam ANBI kerkelijke gemeente: Protestantse gemeente Nieuwerkerk
RSIN/fiscaal nummer: 805504606
KvK nummer: 71841504

Naam ANBI (diaconie): Diaconie van de Protestantse gemeente Nieuwerkerk
RSIN/fiscaal nummer: 824105400
KvK nummer: 76454789 

Bezoekadres: Kerkplein 2, 4306 CL Nieuwerkerk
Telefoonnummer: 0111-647430
Emailadres: scriba@ pknnieuwerkerk.nl
Website: www.pknnieuwerkerk.nl

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente wordt de kerkenraad gevormd door 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen waarin verschillende groeperingen (predikant, preses/ouderling-kerkrentmeester, scriba, 1 diaken, 1 ouderling) zitting hebben. De algemene kerkenraad bestaat uit 11 personen te weten:
4 Diakenen;
5 Ouderlingen;
2 Ouderling-kerkrentmeesters.
Sedert september 2016, na ca. 1 jaar vacant te zijn geweest, is er weer een predikant verbonden aan onze gemeente. De predikant is voor een bezetting van 40% (in 2018 voor een periode van 4 jaar verhoogd naar 50%) benoemd overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in het beleidsplan 2019. Bij de taken als predikant behoort tevens het zorgdragen voor de jeugd en het verrichten van crisispastoraat.  
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Het college van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De visie en doelstellingen van de Protestantse gemeente Nieuwerkerk staan in het beleidsplan.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk vindt u hier. Voor het beleidsplan van de Protestantse gemeente Nieuwerkerk klikt u hier. Via deze link vindt u het beleidsplan van onze kerkelijke gemeente zonder winstoogmerk. Het beleidsplan is gewijzigd en vastgesteld in de kerkenraad januari-april 2019. Het beleid van onze diaconie wordt in het beleidsplan op pagina 8 toegelicht.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloningen van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers, kosters/beheerders is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier
2 personen ontvangen een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1.500,- per jaar.
De leden van de kerkenraad, leden van colleges (diaconie en college van kerkrentmeesters) en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun/haar werkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte onkosten kunnen vergoed worden.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een verslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Van veel activiteiten worden vooraankondigingen gedaan in onze wekelijkse dienst, het mededelingenblad ‘Puntsgewijs’ en/of onze website. Via het mededelingenblad ‘Puntsgewijs’ wordt ook verslag gedaan van onze activiteiten. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in een gemeentevergadering voor de leden; daar wordt ook een overzicht gegeven van de financiën en doet de kascommissie verslag van de bevindingen.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de ambtsdragers en andere (pastorale) werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
In de staat van baten en lasten geeft de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar door enerzijds de kosten van renovatie van de Johanneskerk en anderzijds door vertrek van de predikant.

Verkorte staat van baten en lasten kerk
Verkorte staat van baten en lasten diaconie

Beheerder | Copyright | Disclaimer | Sitemap